32.500 E

Begrotingsstaat Spaarfonds AOW 2011Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het Spaarfonds AOW.

In lijn met het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte (bijlage bij brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer, Kamerstukken 32.123, nr. 52) wordt het Spaarfonds AOW opgeheven. Dit geschiedt met ingang van 2012. Vooruitlopende op de opheffing van het Spaarfonds wordt geregeld dat in 2011 geen bijdrage ten gunste van het Spaarfonds AOW wordt gebracht en het eindsaldo van het voorgaande jaar niet wordt meegenomen.

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is het Spaarfonds AOW geregeld. Bepaald is dat een gerealiseerd batig saldo van enig jaar ten gunste wordt gebracht van het daaropvolgende jaar. Tevens komt jaarlijks een bijdrage ten gunste van het Spaarfonds en wordt bepaald dat deze elk jaar een zeker bedrag hoger is dan de bijdrage van het voorafgaande jaar. Omdat is besloten dat het saldo en de bijdrage niet meer ten gunste van het Spaarfonds worden gebracht met ingang van 2011, wordt voor het begrotingsjaar 2011 afgeweken van de desbetreffende bepalingen in de Wfsv. Met de nota van wijziging (TK 32.500 E, nr. 3 herdruk) wordt dat gerealiseerd. In 2011 zal een wetsvoorstel worden ingediend waarmee de bepalingen in de Wfsv die betrekking hebben op het Spaarfonds AOW zullen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.500 E, A) is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten