32.139

Goedkeuring Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid en herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheidOp 24 september 2009 hebben dertig leden van de Tweede Kamer te kennen gegeven goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord (Trb. 2009, 79PDF-document) bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2000, 25PDF-document, Nederlandse vertaling Trb. 2001, 121PDF-document) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.

Onderhavig verdrag voorziet in correcties van het verdrag van 2000. Dat verdrag was onder meer de consequentie van de op 1 januari 2000 in werking getreden Wet beperking export uitkeringen (25.757), die ten behoeve van de export van uitkeringen een aantal handhavingsafspraken noodzakelijk maakte.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.139, nr. 4) is op 23 september 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2010 het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2010

titel

Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten