T01206

Toezegging Overgangsrecht kwaliteitseisen peuterspeelzalen (31.989)De staatssecretaris van Onderwijs zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst, toe de Kamer te informeren over het overgangsrecht voor de kwaliteitseisen van peuterspeelzaalleidsters


Kerngegevens

Nummer T01206
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2010
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris I van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Kamerstukken Verbetering onderwijsachterstandenbeleid (31.989)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 34 - blz. 1472

Mevrouw Linthorst (PvdA): Als je voor vve aanvullende kwalificaties moet halen, is dat allemaal prima, maar hier gaat het om een peuterspeelzaal, gerund door ouders, die al 40 jaar bestaat. Begrijp ik het nu goed dat al die ouders nu een EVC-procedure moeten doorlopen om de peuterspeelzaal overeind te houden?

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Ja, deze wet regelt ook de eisen voor de kwaliteit van peuterspeelzaalleidsters, dat klopt, omdat wij uiteindelijk tot een harmonisatie overgaan. Dat is de intentie van deze wet.

Mevrouw Linthorst (PvdA): Maar is er zoiets als een overgangsrecht voor reeds bestaande peuterspeelzalen?

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Het antwoord op deze vraag moet ik op dit moment schuldig blijven. Dat antwoord zal ik u in mijn tweede termijn graag geven. Daarvoor vraag ik zo meteen nog een kleine schorsing.

De voorzitter: Dit is uw derde termijn. U krijgt geen nieuwe termijn, maar u zou deze vraag ook schriftelijk kunnen beantwoorden voordat wij volgende week tot

stemming overgaan.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Uitstekend, met plezier.

[...]


Brondocumenten


Historie