T01205

Toezegging Monitoring verdeelsleutel middelen VVE (31.989)De Minister van OCW zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Hoeve te monitoren dat de 35 miljoen aan middelen die beschikbaar is voor peuterspeelzalen verdeeld wordt volgens een verdeelsleutel, die kleine gemeenten met veel kernen en jonge kinderen bevoordeelt.


Kerngegevens

Nummer T01205
Status voldaan
Datum toezegging 22 juni 2010
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. H. ten Hoeve (OSF)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Verbetering onderwijsachterstandenbeleid (31.989)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 33, blz. 1418

De heer Ten Hoeve:

[...]

Dan kom ik bij mijn derde punt. De minister gaat ervan uit dat de middelen die voor peuterspeelzalen beschikbaar zijn, beschikbaar blijven. Dat is een goed uitgangspunt en ik hoop dat hij gelijk krijgt. Wel drijven wij de kosten van peuterspeelzalen nogal op. Ik kan mij voorstellen dat in de kleine dorpen, waar zo’n faciliteit de enige beschikbare faciliteit is, en waar heel vaak met vrijwel uitsluitend vrijwilligers gewerkt wordt, het gevoel heerst: als het zoveel duurder moet worden, zijn wij de eersten die eraan gaan. Op plekken waar een hele hoop kleine dorpen zijn, zou dat wel eens waar kunnen zijn. Dan bereiken wij niet wat wij willen bereiken. Het enige wat een dorp ter beschikking heeft, wordt dan opgeheven en dan blijft er niets meer over. De minister heeft gezegd dat dit goed zal worden gemonitord. Ik stel het op prijs als hij bij dat monitoren ook op dit aspect

uitdrukkelijk wil letten, want hier ligt naar mijn gevoel echt een groot risico.

Blz. 1421

Minister Rouvoet

[...]

De heer Ten Hoeve en anderen hebben gesproken over het beschikbaar blijven van de middelen. Dat is inderdaad een gemeentelijke verantwoordelijkheid, al hebben we niet voor niets goede, niet vrijblijvende afspraken met de VNG gemaakt. Als uit monitoring blijkt dat er problemen ontstaan, gaan wij er opnieuw over spreken. Laat ik meteen het punt meepakken van de 35 mln. waarom het gaat. Dat bedrag wordt verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel die kleine gemeenten met veel kernen en jonge kinderen bevoordeelt. Het is dus een speciale verdeelsleutel, ook om tegemoet te komen aan het punt dat de heer Ten Hoeve noemde: een peuterspeelzaal in een kleine gemeente, een dorp, die aan die eisen moet voldoen, met beroepskracht erbij en een aantal dagdelen. Daarvoor is die 35 mln. Dat bedrag krijgen de kleinere kernen, de kleinere gemeenten erbij. Dit wordt streng gemonitord, zoals hij heeft gevraagd.


Brondocumenten


Historie