T01172

Toezegging Scholing en deelname pilot (32.165)De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Driel toe, dat hij zal kijken wat hij kan doen om gemeenten die scholing, vorming en training aanbieden meer kans te laten maken op deelname aan de pilot met betrekking tot loondispensatie.


Kerngegevens

Nummer T01172
Status voldaan
Datum toezegging 18 mei 2010
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen loondispensatie
participatie
scholing
Kamerstukken Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32.165)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 29 – blz. 1224

De heer Van Driel (PvdA):

[…]

Nog wat slotopmerkingen voor ik tot een afronding kom. Allereerst: het is een gemiste kans, niet veel meer scholing en opleiding in het experiment te stoppen, bijvoorbeeld door de gemeenten te verplichten voor diegenen die meedoen verplicht adequate scholing aan te bieden. Dan had het adagium "Werken moet lonen" een extra accent gekregen. Ja, dan had werken echt geloond, misschien niet altijd financieel, maar wel qua kennisvermeerdering, of voor een groot aantal in beide opzichten.

[…]

Handelingen I 2009-2010, nr. 29 – blz. 1250

Minister Donner:

[…]

Moet er niet meer scholing en opleiding in de pilots? Moeten gemeenten niet worden verplicht om adequate scholing aan te bieden? Gemeenten kunnen gebruikmaken van het participatiebudget dat ze ter beschikking hebben voor re-integratie. In de systematiek voor de groepen waar wij het hier over hebben, namelijk de WWB en de WIJ, bepalen gemeenten zelf al hoe een en ander ingezet kan worden en welk budget ze inzetten voor scholing. Daarom was er geen aanleiding om nu in het kader van de pilot op dat punt een en ander verdergaand in regels te vervatten dan de regels die nu al in het systeem zitten.

[…]

Handelingen I 2009-2010, nr. 29 – blz. 1252

De heer Van Driel (PvdA):

[…]

Ik vind [daarom] dat de minister zich een beetje gemakkelijk afmaakt van mijn opmerking over opleiding. Er zijn ongelooflijk veel aanmeldingen voor deze pilot. De minister had best kunnen zeggen dat de gemeenten met een fatsoenlijk opleidingsprogramma meer kans hebben dan andere gemeenten. Als je opleiding, vorming en training aanbiedt, loont het zelfs voor de categorie waarvan wij nu denken dat het daarvoor nu niet loont. Ik vind dat de minister zich hier met een jantje-van-leiden van afmaakt. Dat vind ik jammer. Ik geloof niet in wonderen van opleiding en scholing, maar een iets meer sturende rol van het Rijk op dit punt had gekund.

Handelingen I 2009-2010, nr. 29 – blz. 1254

Minister Donner:

[…]

Ik snap nu ook de zorg van de heer Van Driel op het punt van de opleidingen. Ik ben ook nooit vies van een klein beetje chantage. Ik zal kijken wat eraan kan worden gedaan.

[…]


Brondocumenten


Historie