T01171

Toezegging Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (32.165)De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Goyert, de halfjaarlijkse rapportages over de voortgang, leerpunten en knelpunten van de verschillende projecten toesturen.


Kerngegevens

Nummer T01171
Status voldaan
Datum toezegging 18 mei 2010
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden A.A.E. Goyert (CDA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
loondispensatie
Kamerstukken Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32.165)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 29– blz. 1223

Mevrouw Goyert (CDA):

[…]

Hoe worden de resultaten van de pilot "het realiseren van meer werkplekken bij werkgevers" teruggekoppeld en naar wie?

[…]

Handelingen I 2009-2010, nr. 29– blz. 1250

Minister Donner:

[…]

Hoe worden de resultaten van de werkgeverspilot teruggekoppeld naar werkgevers en om welke werkgevers gaat het? Door de projecten – inmiddels praten wij al over zestien werkgevers die meewerken – te monitoren en te evalueren kunnen lessen getrokken worden voor uitvoering en beleid. Het onderzoeksbureau dat de verschillende projecten volgt, zal twee keer per jaar een rapportage opstellen over de voortgang, de leerpunten en de knelpunten van de projecten. Deze voortgangsrapportages worden besproken in de klankbordgroep en de begeleidingscommissie behorend bij het onderzoek. Hierin zijn ook werkgevers vertegenwoordigd. Daarnaast worden de voortgangsrapportages besproken in de stuurgroep van de pilot en zullen ze halfjaarlijks aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Uiteraard kunnen wij deze rapportages ook de Eerste Kamer toesturen, mocht zij daar prijs op stellen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland zal een rol spelen bij de verspreiding van de resultaten. MVO Nederland is een door MKB-Nederland en VNO/NCW aangewezen plek van waaruit het bedrijfsleven het maatschappelijk verantwoord ondernemen wil faciliteren. Dat zijn de wijzen waarop de ervaringen worden verkregen en teruggekoppeld naar werkgevers.


Brondocumenten


Historie