31.362

Initiatiefvoorstel-Van der Lee Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag in verband met beperking emissies kolencentralesDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en beoogt de broeikasgasemissies door kolengestookte elektriciteitscentrales te verminderen.

Het doel van dit wetsvoorstel is om via een fiscale maatregel de CO2-uitstoot van bestaande en toekomstige kolencentrales in Nederland te beperken. Het wetsvoorstel bevat twee elementen:

  • een verhoging van het tarief van de kolenbelasting; en
  • het inperken van de vrijstelling van kolengebruik voor het opwekken van elektriciteit door introductie van een emissiedrempel, uitgedrukt in gram broeikasgas per kWh. Als een installatie boven deze drempel komt, wordt geen vrijstelling verleend en is belasting verschuldigd over het gehele kolengebruik.

Het voorstel is oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Duyvendak, daarna overgenomen door het oud-Tweede Kamerlid Vendrik en later door het Tweede Kamerlid Van Tongeren (allen Groenlinks).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

27 februari 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1. Artikel I van deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip indien blijkens het in artikel II, derde lid, bedoelde koninklijk besluit de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in 2011 lager was dan € 50.

2. Artikel I van deze wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip indien blijkens het in artikel II, derde lid, bedoelde koninklijk besluit de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in 2011 gelijk was aan, of hoger was dan € 50.

3. Artikel II van deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.


Documenten