31.051

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevensDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (25.892) aan de Staten-Generaal een verslag gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en voor BZK/AZ hebben bij brief van 3 november 2009 het kabinetsstandpunt over de bevindingen van de Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer (commissie Brouwer-Korf) (TK 28.684, nr. 199 met bijlage), en de evaluatierapporten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (TK 31.051 nr. 5 ) ontvangen.

Op 17 mei 2011 vond het beleidsdebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling' plaats.

Tijdens het debat werden de motie-Tan (PvdA) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgers (EK 31.051, C) en de motie-Franken (CDA) c.s. over criteria in het geval van nieuwe wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is (EK 31.051, D) ingediend. De stemmingen over de moties vond plaats op 24 mei 2011. De motie-Tan (PvdA) c.s. (EK 31.051, C) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, OSF, PvdD, PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor. De motie-Franken (CDA) c.s. (EK 31.051, D) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks, Fractie-Yildirim, D66, OSF, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Ter voorbereiding op het beleidsdebat vond op 21 februari 2011 een expertmeeting met deskundigen plaats (EK 31.051, B herdruk met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

15 mei 2007

titel

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten