T01124

Toezegging Langetermijnstudie veranderende machtsverhoudingen in de wereld (32.123)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Van Driel toe de CPB-studie “Nederland 2040” aan de Kamer te sturen zodra deze gereed is, naar verwachting in juni 2010.


Kerngegevens

Nummer T01124
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen verzamelwetten
Kamerstukken Miljoenennota 2010 (32.123)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. [7] – blz. [186]

De heer Van Driel (PvdA): […] Ik heb nadrukkelijk gevraagd of er een integrale studie moet komen naar de machtsverschuivingen en de consequenties daarvan. Er zijn allerlei studies over de machtsverschuivingen in China en India, maar ik mis het integrale aspect daarvan. Het zijn allemaal deelstudies. Met een integrale studie laat je het Nederlandse volk zien wat de betekenis is van wat er gebeurt en waarop het zich moet instellen. Ik heb wel eens het gevoel dat dit bij sommige beleidsmakers wel is doorgedrongen, maar dat het bij anderen is blijven steken. Toch heeft het ongelooflijk veel consequenties voor de komende tien à vijfentwintig jaar. Het gaat niet alleen over de IMF, maar over een bredere range aan gebeurtenissen.

Minister Bos: Met zijn laatste toevoeging maakt de heer Van Driel het mij moeilijk. Ik wil kijken of wij een duiding kunnen geven van hoe de veranderende krachtsverhoudingen in de wereldeconomie kunnen leiden tot veranderende krachtsverhoudingen binnen de internationale financiële instellingen. Maar dat is kennelijk niet wat de heer Van Driel bedoelt.

De heer Van Driel (PvdA): Het gaat van defensie tot ontwikkelingssamenwerking tot buitenlandse handel. Die deelstudies bestaan vaak wel, maar het gaat mij om het

integrale aspect: wat betekent deze ontwikkeling op wereldniveau voor ons de komende tien tot vijfentwintig jaar? Wat betekent het voor de arbeidsvoorwaarden? Er zou een instituut moeten zijn dat dat breed overziet. Ik geef toe, het is een taak voor een Hercules, maar wij realiseren ons te weinig dat wij geconfronteerd worden met geweldige machtsverhoudingen. Wat vertellen wij onze kleinkinderen? Vroeger hadden wij hierover zelf iets te vertellen, maar die tijd lijkt voorbij. Welke maatregelen kunnen wij treffen, wat doen wij ermee?

Minister Bos: Dat is nogal wat, de heer Van Driel trekt het breed en diep. Mag ik in eerste instantie onderzoeken of zo’n studie ergens al wordt gedaan voordat ik aan iets heel groots en hoogdravends begin? Misschien kunnen wij daarbij aanhaken. Wij berichten daarover graag.

Handelingen I 2009-2010, nr. [7] – blz. [205]

Minister Bos: […] De heer Van Driel roerde in eerste termijn een brede langetermijnstudie aan. Daar weet ik nu meer over. Het CPB is op dit moment bezig met een uitgebreide studie, die voorlopig “Nederland 2040” is getiteld. Daarin wordt ingegaan op de invloed van de veranderende machtsverhoudingen in de wereld op hoe de Nederlandse samenleving en economie eruit zullen zien, eruit zien of eruit moeten zien tegen die tijd. Het CPB beoogt de studie in juni 2010 te publiceren. Ik hoop dat daar voor beide heren een aanknopingspunt zit in de richting van wat zij zoeken.


Brondocumenten


Historie