T01102

Toezegging Administratieve lasten (29.248 /29.247)De minister van VWS zegt de Kamer toe de administratieve lasten bij de evaluatie te betrekken.


Kerngegevens

Nummer T01102
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie evaluatie
Onderwerpen administratieve lasten
Diagnose Behandeling Combinaties
evaluaties
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 14

Minister Klink:

Voor wat betreft de administratieve lasten die voortvloeien uit de prestatie-indicatoren stel ik het volgende vast. De benodigde data worden door alle zorgaanbieders reeds  geregistreerd: het gaat hier om data die de zorgaanbieder inzichtelijk moet hebben om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. De extra handeling zit in het aanleveren van die informatie met het oog op de verantwoording van de geleverde kwaliteit. Voor de keten informatie systemen (KIS) die zijn ontwikkeld voor het ondersteunen van de ketenzorg is het rapporteren één van de standaard functies. De impuls die daarmee aan de kwaliteit wordt gegeven, rechtvaardigt deze minimale extra stap. Ik zeg u echter toe dat ik de eerder genoemde evaluatiecommissie zal vragen om dit punt van de administratieve lasten uitdrukkelijk mee te nemen.


Brondocumenten


Historie