31.989

Verbetering onderwijsachterstandenbeleidDit wetsvoorstel verbetert in de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten de regels voor het onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee krijgen jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken.

Met dit voorstel wordt met het oog op de kwaliteit van de voorschoolse educatie de regierol van de gemeenten versterkt en wordt voorzien in een stelsel van handhaving en toezicht door de Onderwijsinspectie. De wet- en regelgeving over de kwaliteit van de peuterspeelzalen wordt geharmoniseerd met die van de kindercentra, peuterspeelzalen blijven toegankelijk vooral voor ouders die hun kind aan voorschoolse educatie laten deelnemen en gemeenten gaan een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.989, A) is op 19 januari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en D66 stemden tegen. 

Tijdens de plenaire behandeling op 29 juni 2010 zijn de motie-Dupuis (VVD) c.s. over nader wetenschappelijk onderzoek naar en brede overeenstemming over de juistheid van de toepassing van educatieve programma’s bij 2-4 jarigen (EK 31.989, G) en de motie-Dupuis (VVD) c.s. over burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven runnen (EK 31.989, H) ingediend.

De motie-Dupuis (VVD) c.s. (EK 31.989, G) is op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD en D66 stemden voor. De motie-Dupuis (VVD) c.s. (EK 31.989, H) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, D66, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor. 


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2009

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende paragrafen, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Na de inwerkingtreding van artikel XI van deze wet berust het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 op artikel XI van deze wet.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
  • 12 januari 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 40, blz: 3902-3932
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten