32.037

Wijziging van diverse sociale zekerheidswettenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en een aantal andere sociale verzekeringswetten.

De wijzgingen hebben onder andere betrekking op de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank, op de inkoopregeling AOW en op de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van meerderjarig geworden voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.037, A) is op 5 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 596 van 30 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 623 van 30 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2009

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten