31.537

Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya en Blok Samenstelling en medezeggenschap in pensioenfondsbesturenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Blok (VVD) wijzigt de Pensioenwet waardoor met name een evenwichtige samenstelling van de besturen van de pensioenfondsen wordt bevorderd en daartoe de medezeggenschap van de belanghebbenden in de pensioenfondsbesturen beter wordt geregeld.

Vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en pensioengerechtigden zullen gezamenlijk ten minste evenveel zetels kunnen hebben als de vertegenwoordigers van de werkgeversverenigingen. De verdeling van zetels tussen vertegenwoordigers van werknemersverenigingen of werknemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in besturen van zowel bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen zal evenredig plaatsvinden aan de aantallen deelnemers en pensioengerechtigden binnen het fonds.

Daarnaast heeft het voorstel tot doel om een goede regeling tot stand te brengen voor een beroepsrecht voor een minderheid uit een deelnemersraad om te kunnen laten toetsen of het bestuur de wettelijke opgedragen plicht tot evenwichtige belangenafweging ten opzichte van alle groepen belanghebbenden nakomt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.537, A) is op 1 juli 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en PVV stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdD, D66, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie-Noten (PvdA) c.s. over het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatie (EK 31.537, K) is op 31 januari 2012 ingetrokken. De motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de vertegenwoordiging van de jongere generaties in pensioenfondsbesturen (EK 31.537, L) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, OSF, 50PLUS, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2008

titel

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten