T01049

Toezegging Communicatie slimme meter (31.320 / 31.374)De minister van Economische Zaken zegt de Kamer in reactie op de vragen van de leden Doek en Kneppers-Heijnert toe bij de informatievoorziening aan te geven te worden wat de gevolgen zijn voor de afnemers en wat hun rechten en plichten zijn en alle informatie te bundelen in een brochure. Die wordt marktpartijen ter beschikking gesteld om die onder hun afnemers te verspreiden. Er wordt verder informatie verstrekt via Postbus 51, via ConsuWijzer en via Antwoord voor bedrijven. Daar kunnen de afnemers terecht met hun vragen. De minister zal verder de netbeheerder en de leveranciers oproepen om helder te communiceren over de operationele aangelegenheid, zodat bekend is wanneer iemand met de nieuwe situatie te maken krijgt en wat dat betekent. Die informatie moet op tijd, goed gedoseerd, regionaal en huis aan huis worden gegeven in de pilot, wanneer tot uitrol over wordt gegaan in een bepaalde regio en later wanneer de verdere uitrol gestalte krijgt.


Kerngegevens

Nummer T01049
Status voldaan
Datum toezegging 24 maart 2009
Deadline 1 januari 2012
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden drs. H.A. Doek (CDA)
prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374)
Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr.29 – blz. 1318-1319

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD): Zojuist heb ik als voorzitter van de commissie voor Economische Zaken een petitie in ontvangst genomen die door bijna 12.000 burgers is ondertekend. De griffie en de woordvoerders in dit dossier zijn overladen met e-mails, brieven en telefoontjes van verontruste burgers. De felheid en de toonzetting daarvan in sommige gevallen heeft mij verontrust. Hier is iets fundamenteel fout gegaan in de communicatie met de burgers. De een is bang dat de regering hem uitlevert aan commerciële, belanghebbende bedrijven, de ander is juist bang dat de overheid achter de voordeur kijkt, en beiden hebben het over hetzelfde. Waar of niet, deze perceptie bestaat.

Gistermorgen las ik de laatste column van Riek Bakker in Het Financieele Dagblad, met als titel Communiceren is allesbepalend voor succes. Dit artikel gaat niet over de slimme meter, maar over communicatie. Riek Bakker schrijft: Mijn boodschap aan iedereen die beroepsmatig met mensen werkt, in de politiek, in de zorg, in het bedrijfsleven, in de media, blijft: neem mensen serieus. Dat betekent informeren, communiceren en reflecteren.″ Wat kan of gaat de minister doen, in het geval dat het wetsvoorstel wordt aangenomen, om burgers te overtuigen die de meter per se niet in hun huis willen?

Wat kunnen de netbeheerders en de leveranciers doen?

Blz. 1320

Voorzitter. Nogmaals, wij willen de minister dringend vragen om de voor- en nadelen van de straks verplichte invoering uitgebreid aan consumenten uit te leggen. Onderdeel van de voorlichting zouden ook de financiële gevolgen voor de afnemer moeten zijn. Mijn fractie is, mede tegen de achtergrond van de onrust over de schielijke invoering van het capaciteitstarief, zeer geïnteresseerd in de plannen van de minister op dit terrein. Op welke wijze denkt zij een en ander te gaan aanpakken?

Blz. 1345

Minister van der Hoeven: Mevrouw Kneppers stelde nog vragen over de goede communicatie. Op dat punt had zij gewoon gelijk. Het is ongelooflijk belangrijk dat wij die communicatie goed verzorgen. Ook de heer Doek sprak over de communicatie. Bij de informatievoorziening dient aangegeven te worden waarom wij dit willen, wat de gevolgen zijn voor de afnemers en wat hun rechten en plichten zijn. Wij gaan in ieder geval alle informatie bundelen in een brochure. Die wordt marktpartijen ter beschikking gesteld om die onder hun afnemers te verspreiden. Er wordt verder informatie verstrekt via Postbus 51, via ConsuWijzer en via Antwoord voor bedrijven. Daar kunnen de afnemers terecht met hun vragen. Ik zal verder zowel de netbeheerder als de leveranciers zeker oproepen om helder te communiceren over de operationele aangelegenheid, zodat bekend is wanneer iemand met de nieuwe situatie te maken krijgt en wat dat betekent. Die informatie moet op tijd, goed gedoseerd, regionaal en huis aan huis worden gegeven in de pilot, wanneer je tot uitrol overgaat in een bepaalde regio en later wanneer de verdere uitrol gestalte krijgt.


Brondocumenten


Historie

 • 3 april 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
 • 17 november 2011
  nieuwe deadline: 1 januari 2012
  nieuwe status: deels voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Economische Zaken (EZ)
 • 30 maart 2011
  nieuwe deadline: 1 juli 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: In overleg met de netbeheerders en leveranciers is een communicatiestrategie over de op afstand uitleesbare meter opgesteld. Hierbij zijn de onderwerpen uit het debat betrokken. Er is een brochure met informatie over de op afstand uitleesbare meter en rechten en plichten van burgers ontwikkeld en via Rijksoverheid.nl ter beschikking gesteld aan consumenten en marktpartijen.

  Daarnaast zal het kabinet voor aanvang van de kleinschalige uitrol in een brief aan energiebedrijven en woningbouwcorporaties hen wijzen op de vereiste transparante communicatie die voor kleinverbruikers van belang is om een afgewogen keuze te kunnen maken bij het aanbod van de op afstand uitleesbare meter. De netbeheerders hebben reeds toegezegd transparant en uniform te zullen communiceren over de keuzevrijheid van kleinverbruikers.
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Economische Zaken (2012-2017)
 • 27 september 2010
  nieuwe deadline: 1 januari 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: het communicatieplan, met daarin de verschillende initiatieven, wordt eind 2010 afgerond. Voor de inhoud van het communicatieplan verwijs ik naar mijn brief 3 september 2010 aan uw Kamer omtrent de geactualiseerde analyse van de kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van de op afstand uitleesbare energiemeter, Kamerstuk 31 374, nr. 37.
 • 12 maart 2010
  nieuwe deadline: 1 juli 2010
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: communicatie slimme meter: in overleg met de netbeheerders en de leveranciers wordt er een communicatiestrategie over de slimme
  meter opgesteld. Daarbij worden de onderwerpen uit het debat betrokken.
  documenten:
 • 24 maart 2009
  toezegging gedaan