T00887

Toezegging Overname ambulancepersoneel (29.835)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Slagter-Roukema c.s., toe overname van ambulancepersoneel door de vergunninghouder te bevorderen en degenen die boventallig zijn naar andere banen in de zorg te begeleiden.


Kerngegevens

Nummer T00887
Status voldaan
Datum toezegging 2 december 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen ambulances
ambulancezorg
personeel
Kamerstukken Wet ambulancezorg (29.835)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 11 - blz. 543 - 567

(...)

blz. 564

Mw. Slagter-Roukema (SP): Ik heb getracht om een motie te formuleren. Het is namelijk erg belangrijk dat de positie van het personeel en zeker de positie van het personeel dat mogelijk buiten de boot valt, zo goed mogelijk geborgd is. [...] verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in het programma van eisen op te nemen dat de vergunninghouder bij vacatures personeel van de oude vergunninghouders overneemt.

Blz. 565-566

Minister Klink: Zoals ik al tussen de regels door heb aangegeven, zal ik bij vacatures bij voorrang een positie geven aan personeel van de ambulancedienst die de vergunning niet geschonken is. Als de motie wordt aangenomen, zal ik daar graag invulling aan geven. [...] Mensen die hun baan verliezen, willen wij voor de zorg behouden. Los van het feit dat ik de Kamer graag toezeg dat ik invulling zal geven aan de aangenomen motie, leg ik mijzelf de verplichting op om degenen die boventallig worden, te begeleiden in de richting van andere banen in de zorg, die er in voldoende mate zijn. Die handreiking wil ik wel doen. Het zijn lessen die wij uit de gang van zaken rond de thuishulp hebben geleerd.


Brondocumenten


Historie