T00880

Toezegging Tandartszorg voor illegalen (31.249)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van diverse leden, toe om in de loop van het jaar te bezien of tandartszorg voor illegalen onder me-disch noodzakelijke zorg dient te vallen.


Kerngegevens

Nummer T00880
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen illegaal verblijf
tandartszorg
Kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 5 - blz.207 e.v.

(...)

Blz. 245

Minister Klink: De andere motie gaat over tandheelkundige zorg voor illegalen. [...] Ik wil ook niet verhelen dat aanneming van deze motie een wetswijziging nodig maakt. Er dient dan een novelle te worden opgesteld. [...] Ik wil deze motie graag betrekken bij mijn onderzoek waarmee ik wil nagaan in hoeverre de problemen die de Kamer veronderstelt, namelijk dat mensen zich niet de noodzakelijke zorg zullen verwerven als men niet voldoende koopkracht heeft, effecten heeft voor de tweedelijnszorg. [...] Ik wil toezeggen dat binnen een half jaar door mij een nadere afweging zal worden gemaakt aan de hand van de vraag in hoeverre wij tegen die achtergrond met een wetswijziging moeten komen. Die handreiking wil ik graag doen. [...] Wat de tweede motie betreft, vraag ik deze Kamer om welwillend te zijn en om mij in de loop van het jaar nader te laten bezien of de risico's die zij stipuleerde zich daadwerkelijk aftekenen. Als die risico's er werkelijk blijken te zijn, ben ik bereid een eventuele wetswijziging in overweging te nemen.

Blz. 245

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik dank de minister voor deze toezegging. Ik wil mijn motie aanhouden totdat de resultaten van het onderzoek dat de minister laat verrichten, bekend zijn.


Brondocumenten


Historie