T00869

Toezegging Medisch noodzakelijk zorg (31.249)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van diverse leden, toe dat er in de contacten met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) niet wordt onderhandeld over medisch noodzakelijke zorg, maar dat dit blijft voorbehouden aan de professional.


Kerngegevens

Nummer T00869
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen illegaal verblijf
medische zorg
Kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 5, blz. 207

Blz. 209

(...)

 Mevrouw Slagter-Roukema (SP): In de memorie van antwoord staat op bladzijde 4 dat er in de contracten afspraken kunnen worden gemaakt over de toepassing van het begrip ''medisch noodzakelijke zorg''. Mijn fractie vraagt van de minister de toezegging dat de conclusies zoals neergelegd in het rapport van de commissie-Klazinga ''Arts en vreemdeling'' hiervoor te allen tijde uitgangspunt zullen zijn en dat de arts in de concrete situatie hieraan invulling geef".

Blz. 213

Mevrouw Meurs (PvdA): Naar ons oordeel kan er geen misverstand bestaan over wat medisch noodzakelijke zorg is en wie dat beoordeelt. Naar ons oordeel is het aan de zorgaanbieder, op basis van zijn professionele kennis en ervaring, om te beoordelen of er in een specifiek geval al dan niet sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Het is daarom niet wenselijk om dit uitgangspunt onderdeel te laten zijn van de onderhandelingen bij het afsluiten van een contract. Graag ontvangen wij een toelichting van de minister op dit punt. Wij hopen dat hij ondubbelzinnig zal kiezen voor het primaat van de professional.

Blz. 237

Minister Klink: Vandaar ook dat wij onder verwijzing naar de commissie-Klazinga voor de

definitie medisch verantwoorde zorg hebben gekozen die uit het veld naar voren is gekomen.

Blz. 244

Minister Klink: Met het CVZ wordt inderdaad niet onderhandeld over wat medisch

noodzakelijke zorg is. Dit blijft voorbehouden aan de professional. Deze nadere precisering kan mevrouw Slagter als een toezegging zien. [...]De medisch noodzakelijke zorg zal geen deel uitmaken van het protocol waar het CVZ de stempel op zet, maar onderwerp van  afweging zijn voor de afzonderlijke medicus.


Brondocumenten


Historie