T00701

Toezegging Hernieuwde bekrachtiging Code bij verwerpen opzegging (31.267)De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema de Kamer toe, dat indien de Kamer niet zou instemmen met de opzeggingswet, de Europese Code zo spoedig mogelijk weer zal worden bekrachtigd. In de tussenliggende periode zal in dat geval naar de geest van de Code worden gehandeld.


Kerngegevens

Nummer T00701
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_13
Status voldaan
Datum toezegging 18 maart 2008
Deadline 1 oktober 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Europese code sociale zekerheid
verdragenrecht
Kamerstukken Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 24 – blz. 973

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Wat zijn de gevolgen indien deze Kamer besluit, haar instemming aan de opzeggingswet van de Europese code te onthouden?

Minister Klink: Als dit wetsvoorstel namelijk niet in de Eerste Kamer wordt aanvaard, zijn wij rechtens gehouden, krachtens de goedkeuringswet die in de zestiger jaren is aangenomen door de Staten-Generaal, om de oude code weer zo snel mogelijk te bekrachtigen. Dit kunnen wij niet, dan nadat wij de wetgeving, zoals de  Zorgverzekeringswet met het eigen risico, hierop hebben aangepast. Anders zouden wij immers rechtens in verzuim zijn. Dit neemt echter niet weg dat de volle omvang van de afwegingen die in de Tweede Kamer hebben gespeeld, ook in de Eerste Kamer aan de orde zal zijn. Dat geeft mij in elk geval enige ’’relief’’ bij het verzuim van onze kant en de verontschuldigingen daarover. Ik weet dat alle argumenten die gewisseld moeten worden over dit wetsvoorstel, in volle omvang in de Eerste Kamer aan de orde zullen komen. Als de Kamer niet akkoord gaat met het wetsvoorstel, is het enige gevolg dat wij voor een beperkte periode van ongeveer een jaar in een soort codevrije sfeer zullen verkeren. De Kamer kan ervan uitgaan dat wij in zo’n situatie naar de geest van de code zullen handelen.


Brondocumenten


Historie