T00708

Toezegging Integratie bestaande regelingen (30.912/31.210)De minister is bereid om na de integratie van de WTOS in 2010 een debat te voeren over de mogelijke integratie van de bestaande regelingen.


Kerngegevens

Nummer T00708
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_2
Status voldaan
Datum toezegging 30 oktober 2007
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister voor Jeugd en Gezin
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen kindgebonden budget
Kamerstukken Novelle Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008 (31.210)
Wet op het kindgebonden budget (30.912)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, [nr 5] – [p. 159]

Blz. 161-162

De heer Kuiper (ChristenUnie): […] Daarom willen wij graag dat er op termijn nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om deze regelingen te integreren met behoud van de achterliggende principes. Kan de minister hierop ingaan? Het onderzoek waarover ik het heb, moet gaan over de vraag of het wenselijk is dat wij in Nederland de Algemene kinderbijslagwet en de Wet op het kindgebonden budget naast elkaar laten bestaan.

blz. 163

Mevrouw Ten Horn (SP): […] Is de minister dan bereid om alsnog te onderzoeken of tegelijkertijd met de voorgenomen integratie van het kindgebonden budget en de WTOS [Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten] ook tot integratie met de kinderbijslag kan worden gekomen, zodat er vanaf 2010, al is het dan nog niet inkomensafhankelijk, ten minste één overzichtelijke regeling ontstaat?

blz. 172

De heer Kuiper (ChristenUnie): De minister zegt dat hij zich in deze kabinetsperiode vooral wil committeren aan het kindgebonden budget. Dat begrijp ik. Ik zit wel met het antwoord in de maag dat hij ervoor kiest binnen het bestaande stelsel van regelingen te blijven, ook naar aard en karakter. Ik wil dat nader onderzocht wordt hoe dit beter gedaan kan worden. Het lijkt mij dat de genoemde argumenten niet helemaal doorslaggevend zijn. Waarom kun je een inkomensafhankelijk en een inkomensonafhankelijk deel niet onderbrengen in één regeling?

blz 173

Minister Rouvoet: Nogmaals, op zichzelf is het denkbaar dat er in een volgende fase verder wordt nagedacht over verdere integratie. Ik zeg nog een keer met het oog op de integratie met de WTOS, die voorzien is, dat wij hierover een inhoudelijk debat gaan voeren. Dit is voorzien voor 2010. Als de integratie met de WTOS in 2010 is gerealiseerd en wij daarop kunnen terugkijken, ben ik graag bereid om de balans op te maken en dan te kijken naar verder weg liggende perspectieven, nogmaals, met inachtneming van de afspraken die voor deze kabinetsperiode gemaakt zijn over wat het kabinet wel en niet zelf ter hand wil nemen. Op zichzelf lijkt mij dat het aangewezen moment. Ik bedoel het moment waarop deze operatie, inclusief de integratie met de WTOS, achter de rug is. […] Ik kan mij heel goed voorstellen dat wij in 2010 nog eens kijken wat wij in een toekomstige periode misschien wel weer op de vork zouden kunnen nemen. Ik denk dat dit een debat met deze Kamer alleszins zou kunnen rechtvaardigen.


Brondocumenten


Historie

 • 20 december 2011
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie neemt de brief van de minister van SZW d.d. 6 juni 2011 met een integrale beschouwing over de kindregelingen voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hiermee als afgedaan beschouwd.
  documenten:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
 • 6 juni 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  documenten:
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister voor Jeugd en Gezin
 • 30 september 2010
  nieuwe deadline: 1 juli 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Op 30 oktober 2007 heb ik aan Uw Kamer bij de plenaire behandeling van de Wet op het kindgebonden budget toegezegd dat ik bereid was in 2010 een debat te voeren over de mogelijke integratie van de bestaande (kind-)regelingen. Gelet op de demissionaire status van het huidige kabinet zal een dergelijk debat in verband met de mogelijke consequenties die daaruit voortvloeien, met de politiek verantwoordelijke in een volgend kabinet moeten worden gevoerd. U zult begrijpen dat ik op dit moment geen uitvoering kan geven aan deze toezegging.
 • 9 oktober 2008
  Voortgang:
  Opmerking: zal worden geïmplementeerd.
 • 30 oktober 2007
  toezegging gedaan