T00626

Toezegging bij wijziging ww-stelsel 4De minister van SZW zegt toe over datgene wat tussen hem en de staatssecretaris is gewisseld over verbeteringen van de inspanningen van CWI en UWV in het kader van het activerend beleid voor ouderen op de weg naar de arbeidsmarkt de Kamer schriftelijk in te lichten.


Kerngegevens

Nummer T00626
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_21
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet wijziging WW-stelsel (30.370)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [32] – [1488]

Blz. 1493

( )

mevr. Van Leeuwen

Het bestand van werkzoekenden tussen de 45 en 65 jaar

is met 236.000 ouderen overigens wel 60% van het

CWI-bestand. De kans dat deze mensen nog werk vinden

wordt op minder dan 10% geschat. ’’Daar moet beleid

voor komen’’, zegt de voorzitter van het CWI dan, maar

hij bedoelt vooral te zeggen meer geld voor reïntegratieactiviteiten ten behoeve van deze groep. Hoe beoordeelt de minister deze situatie en welk beleid stelt het kabinet zich terzake voor?

(…)

blz.1522, 1533

Minister De Geus

(…)

Ook bij het CWI leeft de overtuiging dat de bejegening anders moet. Het UWV is bezig om specifieke begeleidingstrajecten in te kopen. Het is echt iets anders of je iemand van 56 jaar moet begeleiden naar werk, iemand die in wezen al een heel werkend leven achter zich heeft, dan of je een vrouw of man van 24 jaar een paar mogelijkheden moet laten zien. Er komt heel wat bij kijken om op een gegeven moment die switch te kunnen maken. Ik denk dat het verstandig is om de volgende toezegging op dit punt te doen. Over datgene wat tussen de staatssecretaris en mij is besproken, geven wij u een schriftelijk bericht, zodat helder is dat wij op dat punt een verbetering nastreven. De discussie vandaag over het functioneren van uitvoeringsorganen heeft twee pendanten. Ten eerste: is er een cultuuromslag nodig? Ten tweede: wat gebeurt er effectief en hoe stuurt de minister het aan? Aanvaarden de uitvoeringsorganen hun verantwoordelijkheid? Ik heb al tekst en uitleg gegeven over de contacten. Ik zeg de Kamer toe dat ik haar na overleg met UWV en CWI zal informeren over de volgende punten: de wijze waarop de begeleiding van de oudere werklozen plaatsvindt, wat er specifiek op dit gebied wordt ingekocht, hoe groot de aandacht voor de oudere

werklozen is en hoe het zit met het vrijwilligerswerk. Ik

meen dat de Eerste en Tweede Kamer de behoefte

hebben aan een verduidelijking van de positie van de

zbo’s die met deze uitvoering zijn belast. Deze brief zal ik

de Kamer binnen een maand sturen.Historie

 • 24 juli 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   UB/K/2006/60083
 • 20 juni 2006
  toezegging gedaan