T00617

Toezegging Tussenrapportage (30.034)Na twee/drie jaar zal een tussenrapportage over de werking van het nieuwe –hybride- systeem worden gepresenteerd aan de Kamer. Indien nodig zal de regering daaraan een oordeel verbinden. De tussenrapportage zal gelden als een eerste impressie in de aanloop naar de algehele evaluatie van het systeem.


Kerngegevens

Nummer T00617
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_12
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 31 december 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. H. ten Hoeve (OSF)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Opmerking

In de SZW-begroting staat dat de WGA in 2009 geëvalueerd zal worden. De opzet van deze evaluatie zal bezien worden in relatie met de algehele evaluatie van de WIA die voor 2010 gepland staat. Een voorstel hiertoe wordt voorbereid.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 172)

de heer Ten Hoeve (OSF): […] Bij de overgang naar het nieuwe systeem is er voor wat betreft de keuze tussen publieke en private uitvoering nogal wat ruis. De keuze voor een hybride systeem lijkt ons niet gelukkig. Het blijven ook twee systemen die slecht op elkaar aansluiten. […] Het zou aan te bevelen zijn om over twee of drie jaar duidelijk op een rij te zetten hoe het systeem functioneert en opnieuw te bekijken of toch niet beter op één systeem kan worden overgegaan. Wij horen graag van de minister of hij daartoe bereid is.

(…)

(blz 198)

Minister De Geus:[..] De heer Ten Hoeve vroeg nadrukkelijk naar de hybride uitvoering. Kan de minister die na enkele jaren nader inventariseren? Ik zal het zorgvuldig monitoren. Ik weet namelijk goed waarom de heer Ten Hoeve en met hem een deel van de Tweede Kamer denken dat ver voor de officiële evaluatietermijn van vijf jaar kan blijken dat één van de twee sporen perspectiefloos is. Ik denk niet dat dat het geval zal zijn, maar hij vraagt mij naar de mogelijkheid dat het desondanks zo gaat. Ik zeg graag toe dat wij na twee of drie jaar een tussenrapportage zullen maken van de werking van dit hybride systeem. Zonodig zal de regering aan deze tussenrapportage een oordeel verbinden. 


Brondocumenten


Historie