T00057

Toezegging bij wet administratieve lastenverlichtingen vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten 1Minister De Geus en staatssecretaris Wijn zeggen toe dat er nauwgezet zal worden gerapporteerd over de operatie van het overgaan van 475 controlemensen van de UWV naar de Belastingdienst. Deze rapportage zal via de reguliere rapportagelijnen van SZW en het beheersverslag van Financiën en de Belastingdienst verlopen.


Kerngegevens

Nummer T00057
Oorspronkelijke nummer tr_FIN & SZW_2004_1
Status voldaan
Datum toezegging 22 juni 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis) (28.219)


Opmerking

2e halfjaarlijkse rapportage Samenwerking UWV en Belastingdienst 26448, nr. 211

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 34-1844

[…]

Staatssecretaris Wijn: […]

De heer Van Driel zegt dat de Belastingdienst met risicoschattingen werkt met een norm van 97%. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. De Belastingdienst werkt niet met een bepaalde foutenmarge. Op basis van een risicoanalyse wordt er gericht gecontroleerd. Er wordt dus niet gestuurd op rechtmatigheidsnormen. Van UWV gaan 475 controlemensen over naar de Belastingdienst. Wij hebben al een controleapparaat op de loonbelastinginning en daar loopt dit vrijwel gelijk mee op. Vanuit UWV komen daar dan nog zo'n 475 man bij die voorts hun ervaring en kennis aan mensen van de Belastingdienst zullen overdragen. Wij rapporteren hierover in ons beheersverslag.

De heer Van Driel (PvdA):

Ik heb ook wel gelezen hoeveel mensen van UWV naar de Belastingdienst gaan, maar hoeveel handhavingmensen zitten daaronder? Ik heb gezegd dat de rechtmatigheid bij UWV op een heel hoog peil lag en dat ik mij zorgen maak dat er door die risicoanalyse en de wat andere marges minder geïnd gaat worden.

Staatssecretaris Wijn:

Het concrete antwoord op uw vraag is 475 mensen in de handhaving en controle die naar de Belastingdienst overgaan. Zij gaan naar een domein waarop wij sowieso al een handhavingcapaciteit hebben, namelijk het innen van de loonbelasting. Per saldo zal dat dus leiden tot meer controle en daarmee dus tot een afname van het risico van misgelopen bedragen. Ik hoop dat u dit niet ziet als mij er gemakkelijk van afmaken, maar wij zijn er toch iets optimistischer over. Wij zullen er in ieder geval in ons beheersverslag over rapporten, zodat u het een en ander goed kan volgen en ons er desgewenst op kan aanspreken.

[…]

De heer Van Driel (PvdA):

Voorzitter. Waarom gaat de staatssecretaris niet in op mijn opmerking in eerste termijn over mogelijk toezicht van de Algemene Rekenkamer of ander toezicht op het verloop van dit project? Overigens sprak er uit de beantwoording en de benadering van beide bewindslieden in onze richting toch wel enige afhoudendheid.

Staatssecretaris Wijn:

Voorzitter. Wij hebben geen enkele reden om afhoudend te zijn of om niet op opmerkingen in te gaan. Ik hoop in ieder geval niet die indruk te hebben gewekt in deze mondelinge gedachtewisseling. Om de Algemene Rekenkamer hier op te zetten, vind ik wel erg fors. Ik heb al gezegd dat wij u over het verloop graag rapporteren via het jaarlijkse beheersverslag.  De Algemene Rekenkamer bekijkt sowieso beide departementen via de jaarlijkse beoordeling van de administratieve organisatie en de jaarverslagen. Als het nu gaat om iets waarmee in het verleden zware uitvoeringsproblemen zijn gebleken, dan zou ik er wellicht anders over denken, maar ik hoop dat u ermee akkoord gaat dat wij u vooralsnog via onze reguliere rapportages informeren.

Minister De Geus:

Voorzitter. Ik sluit mij hier graag bij aan. Mogelijk heeft men uit de schriftelijke beantwoording de indruk overgehouden dat wij, in het vertrouwen op een brede politieke steun in beide Kamers voor de hoofdlijnen van onze voorstellen, te weinig serieus zijn ingegaan op vragen. Die indruk moet bij de nadere schriftelijke beantwoording en in deze plenaire behandeling toch wel zijn weggenomen. Wij hebben serieus overwogen of deze majeure operatie nog een bijzondere borging zou moeten hebben langs bepaalde toezichtlijnen. Zoals de staatssecretaris al heeft aangegeven, zagen wij geen meerwaarde in die extra constructie, maar dat verplicht ons natuurlijk te meer om u nauwgezet te informeren over de voortgang en het succes van deze operatie. Ik weet dat uw Kamer zeer geïnteresseerd is in lessons learned. Ook u zult operaties hebben meegemaakt waarvan u zich achteraf hebt afgevraagd of alles wel zo goed is gegaan. Wij zullen u in ieder geval nauwgezet rapporteren over deze operatie via de reguliere rapportagelijnen van SZW en het beheersverslag van Financiën en de Belastingdienst. Dat lijkt mij de snelste en meest adequate manier.

[…]Historie

 • 23 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29529 / 29531, E en 26448, nr. 211
 • 22 juni 2004
  toezegging gedaan