T00618

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 3De wijze waarop de sociale partners zich kwijten van de nieuwe verantwoordelijkheden (zorg voor het in dienst houden en het aannemen van nieuwe gedeeltelijk arbeidsongeschikten) zal gemonitord en geëvalueerd worden. Voor het einde van 2005 zullen daarvoor afspraken worden gemaakt opdat de verantwoordelijkheidsverdeling uit dit wetsvoorstel effectief uit de verf komt.


Kerngegevens

Nummer T00618
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_14
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 161)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

Blijft nog steeds de vraag of de gedeeltelijk arbeidsgeschikten en de arbeidsgeschikten met een percentage van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid de dupe mogen worden van het niet kunnen waarmaken van hun verantwoordelijkheid door de sociale partners, wat daarvan ook de reden mag zijn. Dat blijft wringen. Tot het uiterste moet worden getracht dit te voorkomen. De CDA-fractie gaat ervan uit dat de sociale partners vanaf 1 januari aanstaande alles uit de kast zullen halen om de reïntegratie voor de nieuwe gevallen te doen slagen. Wij gaan er hierbij vanuit dat royaal zal worden ingezet op het maken van specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken, in aanvulling op de wettelijk verplichte loondoorbetaling en dat maatwerk-oplossingen op het niveau van de arbeidsorganisatie zullen worden bereikt. In dit verband zijn wij toch wel erg geschrokken van het onlangs uitgebrachte onderzoek van Intermediair PW, waaruit blijkt dat een zeer groot aantal directeuren en lijnmanagers, zo’n 80%, niet van plan is ex-WAO’ers, en vermoedelijk dan ook niet de komende WGA’ers, in dienst te nemen. Hier past metterdaad een groot offensief van de sociale partners, met name de werkgevers, maar ook van de overheid.

(…)

(blz 209)

Minister de Geus:[..]

Ik heb toegezegd de reïntegratie van 35-minners te zullen monitoren. Ik heb daarover gezegd dat de verantwoordelijkheid van de sociale partners op dit punt bijzonder zwaar weegt. Ik zal dit onderwerp voor het einde van het jaar op de werktop bespreken. Ik heb eveneens toegezegd dat als de verantwoordelijkheid van de sociale partners niet wordt waargemaakt, dit zal betekenen dat dit voor mij aanleiding zal vormen om een en ander in het kabinet te bespreken en de Kamer daarvan op de hoogte te stellen. De woorden van mevrouw Van Leeuwen waren, meen ik, dat het niet zonder gevolgen kan blijven.Historie

 • 21 februari 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Aanhangsel Handelingen I, 2006/2007, nr. 5
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan