31.459

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelenHet voorstel omvat een drietal fiscale maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van excessen in het beloningsbeleid.

Dit zijn het invoeren van een werkgeversheffing van 30% over bepaalde vertrekvergoedingen en van een werkgeversheffing van 15% over een forfaitair berekende backservicepremie indien pensioenopbouw boven € 500.000,- plaatsvindt op basis van een eindloonstelsel, alsmede het wegnemen van onduidelijkheden bij de belastingheffing over zogenoemd carried interest. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de motie-Kortenhorst c.s. (maatregelen gericht op excessieve beloningsbestanddelen in plaats van gericht op aftrekbaarheid pensioenpremies).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 september 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2008 zonder stemming aangenomen. VVD en OSF is daarbij aantekening verleend. Tijdens de plenaire behandeling is de motie-Reuten (SP) c.s. inzake een notitie over vervolgstappen tijdens deze kabinetsperiode ingediend (EK 31.459, F). Deze motie is op 16 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Tegen stemden CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, D66 en PvdA. De wet is opgenomen in Staatsblad 547 van 18 december 2008.

Bij brief van 3 december 2008 zijn nog enkele nadere vragen aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd. De staatssecretaris heeft deze vragen bij brief van 5 december 2008 beantwoord. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 december 2008 heeft uitgebracht (EK 31.459, E).


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2008

titel

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2009
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII in werking met ingang van 31 december 2008

Documenten