31.357

Wijziging Ziektewet in verband met het meldingsprocesDit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen, die het proces van ziekmelden verbeteren. Het doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers en de uitvoeringskosten voor het UWV, evenals het vergroten van de aandacht van werkgevers en werknemers voor de re-integratie bij ziekte.

Om de knelpunten op te lossen worden in dit wetsvoorstel de volgende zaken geregeld:

  • invoering van een 42e-weeksmelding ter vervanging van de huidige 13e-weeksmelding in de Ziektewet (ZW). Dit betekent een forse afname van het aantal ziekmeldingen door werkgevers bij het UWV, omdat veel werknemers tussen de 13e en 42e week herstellen;
  • afschaffing van de huidige verplichting voor werkgevers om aan het UWV te melden dat ziekgemelde werknemers hersteld zijn, en
  • Invoering van een bestuurlijke boete ter sanctionering van een te late ziekmelding door de werkgever. Dit ter vervanging van de huidige loondoorbetalingsverplichting over de periode dat de ziekmelding is vertraagd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 414 van 23 oktober 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 415 van 23 oktober 2008.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2008

titel

Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten