31.249

Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingenDit wetsvoorstel regelt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) de financiering van medisch noodzakelijke zorg aan illegale vreemdelingen. Hierdoor krijgen zorgaanbieders een tegemoetkoming in de kosten als zij aan illegale vreemdelingen, zonder verzekering, medisch noodzakelijke zorg hebben verleend. Daarnaast komen illegale minderjarige vreemdelingen via de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) onder de Zvw te vallen. Hiermee wordt een verzekeringsgat gedicht dat bijvoorbeeld kan ontstaan bij te vroeg geboren kinderen of bij kinderen die naar Nederland reizen om geadopteerd te worden.

Door de Koppelingswet en op grond van de Vreemdelingenwet 2000 is toegang tot de sociale (zorg-) verzekeringen voor illegale vreemdelingen niet mogelijk. In Nederland zijn zorgaanbieders, uit professionele verantwoordelijkheid, wel verplicht om zorg te verlenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 april 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling zijn de motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. inzake tandartszorg voor illegalen (EK 31.249, E) en de motie-Klein Breteler (CDA) c.s. inzake een bovenmatig ondernemersrisico voor huisartsen (EK 31.249, F) ingediend. De Eerste Kamer heeft op 4 november 2008 de motie-Klein Breteler c.s. na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

De motie-Slagter-Roukema c.s. is op 1 juni 2010 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2007

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten