31.315

Toevoeging tweede teldatum mboDit voorstel introduceert in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) een tweede teldatum voor de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van dit voorstel is om onderwijsinstellingen te stimuleren om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Het aantal deelnemers aan het onderwijs werd tot nu toe alleen geteld op 1 oktober in het tweede studiejaar. Nu komt daar de teldatum 1 februari in het eerste studiejaar bij. De invoering van deze tweede teldatum moet een stimulans vormen voor de instellingen om deelnemers te behouden en om plaatsen die gedurende het schooljaar vrijkomen door uitstroom van deelnemers weer (binnen dat schooljaar) te benutten voor instroom van nieuwe deelnemers. Deze teldata zijn van belang voor de bekostiging van het onderwijs. Bij voortijdig schoolverlaten krijgen de onderwijsinstellingen minder geld, bij instroom van leerlingen na 1 oktober krijgen scholen in de nieuwe situatie wel bekostiging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 april 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 203 van 12 juni 2008.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2007

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

met ingang van 1 oktober 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2008.


Documenten