30.853

Deregulering en administratieve lastenverlichting in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (DAL)Dit wetsvoorstel vereenvoudigt in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) enige regels ter vermindering van de administratieve lastendruk in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE-sector). Met dit voorstel krijgen onderwijsinstellingen meer vrijheid om zelf invulling te geven aan enkele bepalingen uit de WEB. Zo wordt onder andere de verplichting tot een onderwijs- en examenregeling vervangen door een zorgplicht voor onderwijs en examinering.

De regering wil met dit voorstel een bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 april 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2008 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 267 van 15 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2006

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het voorstel regelt:

 • afschaffing van
  • de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de examenregeling van exameninstellingen als verplichte instrumenten;
  • de verplichting om licenties aan te vragen voor het Centraal register beroepsopleidingen (CREBO) voor het bekostigd onderwijs;
  • de handtekening van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kenniscentra) op de praktijkovereenkomst, de zogenaamde vierde handtekening;
  • regelgeving die niet langer noodzakelijk is;
 • vereenvoudiging van de erkenning van leerbedrijven, en
 • diverse technische en tekstuele vereenvoudigingen of verhelderingen.

Documenten