31.084

Wet elektronische bekendmakingDit wetsvoorstel wijzigt de Bekendmakingswet waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk wordt. Hiermee wordt het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiële publicaties rechtsgeldig. Tot nu toe kon regelgeving pas inwerkingtreden na publicatie in gedrukte vorm. Sinds 1999 wordt de regelgeving op internet gepubliceerd, maar deze teksten zijn niet rechtsgeldig. Met dit voorstel komt hier verandering in.

Met dit voorstel kunnen nu ook de besluiten van provincies, gemeenten, waterschappen en publieke bestuursorganen elektronisch bekendgemaakt worden. In de toekomst wordt deze vorm van publicatie ook voor deze overheden verplicht. Daarnaast regelt het voorstel de elektronische publicatie van regelgeving in geconsolideerde vorm, dat wil zeggen regelgeving waarin de latere wijzigingen in de tekst zijn verwerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.084, nr. 2)PDF-document is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2008 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Elektronische bekendmaking van verdragen (31.343) (R1846).


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2007

titel

Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten