31.267

Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheidOp 22 februari 2007 heeft de regering deel VI (Uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten) van de Europese Code (Trb. 1965, 47, European Treaty Series nr. 48, Engelstalige versiePDF-document) inzake sociale zekerheid opgezegd. De aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)PDF-document van 8 september 2006, waarin de CRvB heeft bepaald dat het opleggen van een eigenbijdrage in AWBZ voor ziekenhuiszorg in strijd is met deel VI van de Europese Code wanneer die zorg het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Gezien het uiterste tijdstip (16 maart 2007) waarop opzegging op grond van de Code mogelijk was heeft opzegging plaatsgevonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal.

Met dit voorstel vraagt de regering goedkeuring voor de opzegging van deel VI van de Code. Als deze goedkeuring wordt onthouden, dan kan nog tot 16 maart 2008 de opzegging ongedaan worden gemaakt. Inmiddels is ook een wetsvoorstel ingediend ter goedkeuring van de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (31.283). In de herziene code is een eigen bijdrage wèl toegestaan in die gevallen waarin de nationale wetgeving voorziet in een algemeen ziektekostenstelsel. Deze herziene Code is nog door geen enkel land bekrachtigd en is daardoor nog niet in werking kunnen treden. In 1997 heeft de regering al eens geprobeerd deel VI van de Code op te zeggen (25.524). Dat voorstel is toen verworpen omdat de Tweede Kamer voorkeur gaf aan ratificatie van de herziene Code, waardoor de gebondenheid aan de Code zou komen te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.267, nr. 2)PDF-document is op 12 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan op 29 september 2009 aangenomen. CDA, PvdA, SGP, ChristenUnie en de OSF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 18 maart 2008 ingestemd met het verzoek van de leden Van Driel (PvdA) en Slagter-Roukema (SP) tot het, namens de hele Kamer met uitzondering van de VVD-fractie, houden van een interpellatiedebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De interpellatie over het opzeggen van deel VI van de Europese Code inzake sociale zekerheid zonder dat de Eerste Kamer in de gelegenheid is geweest zich uit te spreken over het betreffende wetsvoorstel, vond aansluitend plaats.

Ter uitvoering van een tijdens het interpellatiedebat gedane toezegging, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 11 april 2008 (EK 31.267, A met bijlage) zijn brief aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het College voor zorgverzekeringen aan de Kamer aangeboden.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2007

titel

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten