Veel kritische vragen in senaat over belastingplanOp maandag 17 en dinsdag 18 december 2007 debatteert de Eerste Kamer met staatssecretaris De Jager van Financiën over de belastingmaatregelen voor 2008 (31.205 en 31.206). Zowel de coalitie- als de oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben veel en kritische vragen over de belastingplannen van het kabinet voor komend jaar, zo blijkt uit het verslag van de vaste commissie voor Financiën in de senaat. Opvallend vaak wordt de regering daarin gevraagd naar reacties op brieven van diverse belanghebbenden, met wie vooraf geen of nauwelijks overleg heeft plaatsgevonden over specifieke maatregelen die die belanghebbenden raken, zoals de speelautomatenbranche die een substantiële lastenverzwaring staat te wachten. Inmiddels zijn ook de antwoorden van de regering op de commissievragen ontvangen.

Budgettaire motivering

Oppositiepartij VVD laakt in het verslag elke belastingmaatregel die naar haar mening niet anders te motiveren valt dan als een puur budgettaire, bijvoorbeeld de aftopping van de pensioenopbouw en de extra vliegbelasting. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen liet VVD-woordvoerder Biermans al weten dat wat de VVD betreft de belasting op erfenissen (Successiewet) op de helling moet. Het CDA sluit zich in de aanloop naar het debat over het Belastingplan hierbij aan: naar de mening van de leden van het CDA-fractie is het de hoogste tijd voor een grondige herziening van het successierecht. De bestaansreden van deze belasting moet opnieuw worden beoordeeld, zo valt in het verslag te lezen.

Woningcorporaties

Veel (technische) vragen in de senaat leven er ook over de voorgenomen invoering van een vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Hier is het de PvdA die zich afvraagt welk doel deze belasting dient: Prevaleert hier de behoefte aan een extra belastingopbrengst van € 500 miljoen per jaar, of wil de regering door de dreiging van belastingheffing de corporaties verleiden tot grotere investeringen in nieuwe huur- en koopwoningen? De PvdA vreest dat corporaties door grote (deels onrendabele) investeringen hun fiscale winsten aanzienlijk zullen zien slinken. Dat deze belasting ook gaat gelden voor de zogenoemde stadsherstellichamen roept vraagtekens op bij de PvdA en ChristenUnie/SGP. Die laatste twee partijen vrezen zelfs dat hierdoor menig restauratieproject in het gedrang komt, wat verloedering van steden in de hand zal werken.

Hypotheekrenteaftrek

De SP vraagt van de regering om een aantal rekenexercities uit te voeren, onder andere voor de hypothetische situatie waarin de hypotheekrente volledig zou zijn afgeschaft, zowel voor nieuwe als voor oude gevallen. Wanneer alle andere bestaande belastingstructuren ongewijzigd blijven en de belastingopbrengsten gelijk zijn aan de huidige situatie, bij welk inkomen maakt het dan niet meer uit of er wel of geen hypotheekaftrek is, zo wil de SP weten. Ook wil deze fractie weten wat de netto belastingsubsidie is in verband met pensioenvoorzieningen.

Natuur en milieu

De SP stelt verder vragen over de gevolgen van de voorgenomen maatregelen voor natuur en milieu, vooral in relatie tot het beginsel 'de vervuiler betaalt'. Deze fractie wil van de staatssecretaris weten of er belastingmaatregelen te bedenken zijn die de producent direct tot ander gedrag aanzetten of dat dit alleen kan via verbods- en gebodsmaatregelen. De ChristenUnie/SGP vragen in dit verband naar de gevolgen voor (agrarische) bedrijven die door (dreigend) overheidsingrijpen zoals de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur gedwongen moeten verhuizen of hun bedrijf niet verder kunnen uitbreiden. Vooral de precieze betekenis van de term 'overheidsingrijpen' in bepaalde concrete situaties roept bij hen een aantal vragen op.


Deel dit item: