31.106

Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswettenDit wetsvoorstel wijzigt een aantal arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in situaties waarin heropening of verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeit uit de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (31.050), vond plaats op 10 december 2007.

De wet is opgenomen in Staatsblad 567 van 27 december 2007.


Kerngegevens

ingediend

10 juli 2007

titel

Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met dien verstande dat:

  • a. 
    de artikelen I, onderdelen A en B, II, onderdeel A, III, onderdeel A, IV, onderdelen A en G, en IVa terugwerken tot en met 1 juli 2007; en
  • b. 
    de artikelen II, onderdelen B tot en met E, III, onderdelen B tot en met E, en IV, onderdelen B tot en met F, terugwerken tot en met 22 februari 2007.

Documenten