31.050

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringenIn dit wetsvoorstel wordt geregeld dat er in plaats van een gedifferentieerde premie voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) een uniforme premie WAO geldt en dat het niet meer mogelijk is om eigenrisicodrager voor de WAO te worden.

Het wetsvoorstel bevat ook bepalingen over de financiering en het eigenrisicodragen voor de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), de regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tot slot bevat dit wetsvoorstel een regeling over de financiering van uitkeringen bij terrorisme in verband met garantiestellingen. Voor schade ten gevolge van terrorisme wordt aangesloten bij het Besluit Zorgverzekering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 oktober 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2007 zonder stemming aangenomen. Het voorstel werd gezamenlijk met het wetsvoorstel Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten (31.106) behandeld.

De wet is opgenomen in Staatsblad 557 van 21 december 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 558 van 21 december 2007.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 februari 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten uitgebracht (EK 31.050, E).


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2007

titel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten