31.086

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumentenDit voorstel heeft tot doel de belangen van beleggers adequaat te beschermen en brengt een meer efficiënte en geïntegreerde Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten dichterbij.

Het voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2004/39/EG)PDF-document, de uitvoeringsrichtlijn MiFID (2006/73/EG)PDF-document en de uitvoeringsverordening MiFID (nr. 1287/2006)PDF-document (tezamen de uitvoeringsmaatregelen MIFID). In de MiFID zijn bepalingen opgenomen die handelsplatformen verplichten tot transparantie over aangeboden en tot stand gekomen prijzen en bepalingen (pre- and post trade transparancy) en die beleggingsondernemingen verplichten tot het nemen van alle redelijke maatregelen om tot het beste resultaat voor hun cliënten te komen bij de uitvoering van hun orders (best execution). Daarnaast beoogt de MiFID de grensoverschrijdende dienstverlening door beleggingsondernemingen beter te faciliteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 oktober 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 oktober 2007 als hamerstuk afgedaan.

Op 9 oktober 2007 werd door het ministerie van Financiën voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) een technische briefing over dit wetsvoorstel verzorgd. 


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2007

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten