30.975 (R1821)

Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995Naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) waarin aanbevelingen worden gedaan om het rijksoctrooisysteem te verbeteren en waarbij een aantal knelpunten worden gesignaleerd (zoals teveel rechtsonzekerheid, te hoge kosten en onvoldoende octrooibewustzijn van het MKB) wordt met dit wetsvoorstel deze voorstellen gerealiseerd.

De algemene conclusie van deze evaluatie is dat het huidige systeem voor octrooihouders een waardevolle aanvulling is op het Europese systeem en een goede mix van snelheid, kosten en rechtszekerheid inhoudt. De voorstellen tot wijziging van de ROW 1995 betreffen met name (1) het afschaffen van het 6-jarig octrooi, (2) de mogelijkheid om een Engelstalige octrooiaanvraag in te kunnen dienen (met conclusies in het Nederlands), waardoor mogelijke vertaalkosten bij internationale voortzetting van de aanvraag worden voorkomen dan wel verminderd, (3) de instandhoudingstaksen zullen een jaar eerder, te weten 3 jaar na indiening van het octrooi, worden geheven en (4) zal de rol van Octrooicentrum Nederland (OCNL) worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat OCNL voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 november 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 479 van 11 december 2007.

De gedeeltelijke inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 106 van 10 april 2008.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2007

titel

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten