30.959

Verzamelwet vereenvoudiging vergunningenHet wetsvoorstel heeft het karakter van een verzamelwet ten behoeve van de operatie vereenvoudiging vergunningen waarbij meerdere ministeries zijn betrokken. Het ministerie van Economisch Zaken is projectleider van deze operatie.

Er heeft een Rijksbrede inventarisatie (doorlichting) plaatsgevonden op basis waarvan een aanzienlijk deel van de vergunningen en een deel van de vergunningenstelsels zullen worden afgeschaft. Deze doorlichting bij de Rijksoverheid heeft opgeleverd dat 40% van alle vergunningen kan worden afgeschaft en 21% van alle vergunningstelsels. De doorlichting van de modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgeleverd dat er voor tweederde van deze stelsels mogelijkheden zijn voor bundeling, afschaffing, vereenvoudiging of verbetering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2008 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 63 van 28 februari 2008.

De inwerkingtreding van artikel IV van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en artikel I, onderdelen B, D, E, F, H, M, N, O, P, Q, R, S en T van het Besluit is opgenomen in Staatsblad 506 van 8 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

9 februari 2007

titel

Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten