30.918

Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekeringDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten welke dienen ter optimalisering van het nieuwe zorgstelsel.

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat ten doel heeft het aantal mensen dat onverzekerd raakt als gevolg van royement wegens wanbetaling zo klein mogelijk te houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

27 december 2006

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet, met uitzondering van artikel I, onderdelen C en I, en artikel III, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel F, wat betreft artikel 69, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet, en onderdeel G werken terug tot en met 1 januari 2006.
 • 3. 
  Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Hoofdlijnen

 • het tijdelijk onmogelijk maken van opzegging van de zorgverzekering door een verzekeringnemer met premieschuld en vermelding door de zorgverzekeraar op het bewijs van uitschrijving dat de verzekeringnemer geen premieschuld heeft, indien deze aan alle betalingsverplichtingen voldaan heeft. Hierdoor worden zorgverzekeraars behoed voor een carrousel van wanbetalers, die van de ene naar de andere zorgverzekeraar overstappen met achterlating van onbetaalde premievorderingen;
 • het voorzien in een gedeeltelijke financiële compensatie van de door de zorgverzekeraars gederfde premie-inkomsten gedurende het incassotraject;
 • het markeren van de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het bekostigen van de topreferente zorg en de aan wetenschappelijk onderzoek gekoppelde innovatie en ontwikkeling in academische ziekenhuizen uit een oogpunt van borging van publieke belangen;
 • het voorzien in een wettelijke basis voor het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om het sociaal-fiscaalnummer (sofinummer) te verwerken bij het uitvoeren van de regeling voor de zogenaamde verdragsgerechtigden en de regeling inzake gemoeds-bezwaarden;
 • het voorzien in de vereiste wettelijke basis voor ziektekosten-verzekeraars om in beperkte mate persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid daaronder begrepen, over hun verzekerden te ontvangen van zorgaanbieders en te verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de aanvullende ziektekostenverzekeringen en de AWBZ;
 • het aan het woonland gerelateerde verhoudingsgetal dat wordt toegepast bij de berekening van de bijdrage die zogenaamde verdragsgerechtigden op grond van artikel 69 van de Zvw moeten betalen, gaat eveneens gelden voor de vaststelling van de zorgtoeslag;
 • het aanpassen van de regeling inzake het bestuursmodel en de werkwijze van het CVZ en het College bouw zorginstellingen (CBZ), en daarmee ook van het College sanering zorginstellingen (CSZ) in verband met de gewijzigde taken van die colleges, zoals dat ook is gebeurd voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De aanpassing betreft de omvang van de colleges en de regeling inzake de openbaarheid van de vergaderingen van de colleges.

Documenten