30.689

Vastgoedontwikkeling ten behoeve van de eigen portefeuille van beleggingsinstellingenDit wetsvoorstel maakt het beleggingsinstellingen mogelijk vastgoed dat zij reeds in portefeuille hebben te herontwikkelen of nieuw vastgoed voor de eigen portefeuille te ontwikkelen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de ontwikkelingsactiviteiten plaatsvinden in een normaal belastingplichtige dochtervennootschap.

Met deze wijziging wordt enerzijds bereikt dat de keuze om voor de eigen portefeuille een bepaald project te realiseren niet wordt beperkt door de fiscaliteit, terwijl anderzijds door de belastingplicht van een dochtermaatschappij de concurrentieverhouding met commerciële projectontwikkelaars niet wordt verstoord.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 april 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2007 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 270 van 31 juli 2007.

De plenaire behandeling vond plaats gezamenlijk met het wetsvoorstel Regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen en aanpassing van eisen voor beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting (30533).


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2007

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen ten behoeve van de eigen portefeuille

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, maar niet eerder dan met ingang van 1 januari 2007, en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die eindigen na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.


Documenten