30.409

Initiatiefvoorstel-Waalkens en Snijder-Hazelhoff Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsenDit initiatiefvoorstel van de leden Waalkens (PvdA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) voorziet in een verbod op de invoer en de handel van alle producten op basis van zadelrobben en klapmutsen van welke leeftijdscategorie dan ook.

Sinds 1983 is in Nederland bij Europese richtlijn van 28 maart 1983 (83/129/EEG, PbEG L 91PDF-document), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn van de Raad van 8 juni 1989 (89/370/EEG, PbEG L 163PDF-document), betreffende de invoer in de lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde producten, een verbod ingesteld op de invoer van zadelrobjongen (white coats) en klapmutsjongen (blue backs).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 21 november 2007 (TK 30.409, nr. 22PDF-document) door de initiatiefnemers ingetrokken.

Dit wetsvoorstel is oorspronkelijk mede ingediend door oud-Kamerlid Kruijsen (PvdA).


Kerngegevens

ingediend

19 december 2005

titel

Voorstel van wet van de leden Waalkens en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

  • 15 februari 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2586-2600
  • 6 februari 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 39, blz: 2359-2369