30.807

Wijziging tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de ZorgverzekeringswetMet dit wetsvoorstel worden enige noodzakelijke maatregelen genomen nu is gebleken dat het niet mogelijk is de tweede fase van de overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar het aansprakenpakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) (29.763) volledig te realiseren met ingang van 1 januari 2007. De invoering van de tweede fase is nu bepaald op 1 januari 2008.

In de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (30.124) wordt telkens 'voor het jaar 2006' vervangen door 'voor de jaren 2006 en 2007'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2006

titel

Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten