30.668

Stroomlijning bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekeringDit wetsvoorstel beoogt de ongemakken voor zorgverzekeraars en andere uitvoerders te verhelpen die ontstaan door de wettelijke overstapmogelijkheid van verzekerden, onder volledige handhaving van de positie van de verzekerde.

Verzekerden hebben jaarlijks de mogelijkheid een andere zorgverzekeraar te kiezen. De wettelijke overstapmogelijkheid blijkt echter voor de uitvoeringspraktijk problemen met zich mee te brengen. Met deze wetswijziging wordt een opzegging in december - bijvoorbeeld vanwege een premieverhoging - direct op 1 januari 2007 van kracht. De verzekerde die zich in de maand januari 2007 aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 verzekerd zonder dat een boete wordt opgelegd wegens niet of te laat verzekerd zijn. Dat geeft verzekerden dus een overstaptijd tot 1 februari 2007. Dit voorkomt tevens onnodige administratieve uitvoeringslasten bij de berekening van de no-claimteruggave en het eigen risico en ook de vereveningsbijdrage loopt hierdoor parallel met het kalenderjaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 2006

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten