30.413

PensioenwetDit wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet (die de vervanger wordt van de Pensioen- en spaarfondsenwet, ofwel PSW) heeft als doel om de waarborgen voor financiële zekerheid, individuele zekerheid en uitvoeringszekerheid op een duidelijke wijze wettelijk te verankeren. De invoering van de Pensioenwet wordt geregeld in het wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655).

Met dit wetsvoorstel verandert er ten principale niets aan de verdeling tussen de drie pijlers (de AOW, de pensioenen en de individuele derdepijlervoorzieningen) en niets aan de rol van de overheid. Voor de pensioenen blijven werkgevers en werknemers eerstverantwoordelijk. Zij bepalen of er een pensioenovereemkomst tot stand komt en wat het karakter en niveau van de regeling is die men afspreekt. Dit wetsvoorstel geeft de kaders aan waaraan de werkgevers en werknemers moeten voldoen bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook geeft dit wetsvoorstel de kaders voor uitvoering van deze arbeidsvoorwaarde pensioen door pensioenfondsen en verzekeraars. Deze beide partijen samen worden in dit wetsvoorstel 'pensioenuitvoerders' genoemd.

De belangrijkste beleidsmatige veranderingen ten opzichte van de PSW kunnen worden samengevat met de begrippen transparantie, toezicht en toegang. Transparantie: verhelderen van de verantwoordelijkheidsverdeling in de driehoeksverhouding werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder (de laatste is verantwoordelijk voor de voorlichting aan deelnemers). Toezicht: financiële zekerstelling door pensioenfondsen en relatie tussen minister SZW en de toezichthouders. Toegang: maximale toetredingsleeftijd van 21 jaar en afkoop kleine pensioenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 september 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2006 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk met het wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655) plenair behandeld.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2005

titel

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten