30.653

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met het vaststellen van de standaardpremie op één vast tijdstipDit wetsvoorstel beoogt de procedure tot vaststelling van de standaardpremie te beperken tot één tijdstip, namelijk 1 december.

In de Wet op de zorgtoeslag is opgenomen dat indien het verschil van de in 2005 geraamde premie en de in 2006 geconstateerde werkelijke premie groter is dan 25 euro, de minister de standaardpremie opnieuw vast stelt. De regering heeft echter besloten, hoewel het verschil groter bleek, niet over te gaan tot hernieuwde vaststelling van de standaardpremie. Dit wijzigingsvoorstel heeft terugwerkende kracht tot en met de dag van invoering van de Wet op de zorgtoeslag, zodat daarmee het niet aanpassen van de zorgtoeslag alsnog een wettelijke basis krijgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 september 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2006

titel

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en Aanpassingswet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006


Documenten