30.049

Wijziging Burgerlijk Wetboek in verband met verlenging bewaartermijn patiëntengegevensDit wetsvoorstel verlengt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de bewaartermijn van patiëntengegevens van tien naar vijftien jaar. Door de ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen steeds meer ziekten behandeld worden. Erfelijke en eerder in het leven opgedane aandoeningen en behandelingen kunnen gevolgen hebben voor zorg van de patient en zijn familie op een later tijdstip.

Daarnaast wordt het recht van personen om de doorgifte van een keuringsrapport te blokkeren van keuringen in verband met nieuwe arbeidsverhoudingen, verzekeringen of opleidingen beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 maart 2005

titel

Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de wet van 17 november 1994, Stb. 837

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I, onderdeel A, en artikel II treden in werking met ingang van 1 april 2005. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2005, treden artikel I, onderdeel A, en artikel II in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werken deze artikelen terug tot en met 1 april 2005.
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten