29.948

Initiatiefvoorstel-Spekman Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo)Dit initiatiefvoorstel van het lid Spekman (PvdA) verstrekt aan de alleenstaande ouder die in deeltijd werkt een zgn. Vazalo-toeslag (voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders). Hiermee wordt geaccepteerd dat een alleenstaande ouder in beginsel alleen voor deeltijdarbeid beschikbaar is vanwege de zorg voor en de opvoeding van de kinderen.

Het wetsvoorstel beoogt het beroep op de bijstand van alleenstaande ouders met thuiswonende minderjarige kinderen overbodig te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 28 november 2006. De plenaire behandeling is op die dag tijdens de tweede termijn geschorst. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2007 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel is oorspronkelijk ingediend door oud-Tweede Kamerlid Noorman-den Uyl (PvdA) De verdediging van dit initiatiefvoorstel is op 29 november 2006 overgedragen aan het oud-Tweede Kamerlid mw. Bussemaker (PvdA). Op 8 maart 2007 heeft de Tweede Kamer de verdere verdediging aan de heer Spekman overgedragen en de Eerste Kamer daarover geïnformeerd bij brief van 8 maart 2007 (EK 29.948, E).


Kerngegevens

ingediend

28 december 2004

titel

Voorstel van wet van het lid Spekman houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Bij de inwerkingtreding van deze wet worden, in afwijking van de artikelen 4 en 7, onderdeel D, de in artikel 2, 3 en 7 genoemde bedragen door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling vastgesteld


Documenten