29.623

Fraudebestrijding zorgverzekeringswettenDit wetsvoorstel bevat drie maatregelen om fraude bij de uitvoering van de sociale ziektekostenverzekeringen tegen te gaan. De eerste maatregel betreft de invoering van een identificatieplicht in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en is bedoeld om fraude met zorgpassen (ziekenfondspassen) tegen te gaan. Verzekerden dienen zich te legitimeren en een ziekenhuis moet de identiteit van de ziekenfondsverzekerde controleren, anders mag het ziekenhuis geen rekening sturen aan een ziekenfonds.

De tweede maatregel heeft betrekking op de elektronische uitwisseling van gegevens in de Ziekenfondswet, waardoor het opsporen en het tegengaan van fraude wordt vergemakkelijkt. De derde maatregel betreft de invoering van het sociaal-fiscaalnummer (sofi-nummer) in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz) ingevoerd. Deze maatregel is gericht op het bestrijden van oneigenlijk gebruik en moet leiden tot een doelmatige uitvoering van de Wtz.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 februari 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 7 juni 2005. Het voorstel is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de behandeling op 7 juni 2005 is de Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar (EK 29.623 / 29.762 / 29.763, D) ingediend. Deze motie is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, OSF en LPF stemden tegen.

Tijdens de behandeling op 7 juni 2005 is de Motie-Swenker (VVD) c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe zorgverzekeringstelsel (EK 29.623 / 29.762 / 29.763, E) ingediend. Deze motie is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met Wet op de zorgtoeslag (29.762) en Zorgverzekeringswet (29.763) .


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2004

titel

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat Artikel III, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2001.


Documenten