29.497

Wet einde toegang verzekering WAZDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) waardoor de toegang tot deze verzekering wordt gestopt voor iedereen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt wordt.

Met dit voorstel is het voor zelfstandigen met ingang van 1 juli 2005 niet meer mogelijk om op grond van de WAZ een arbeidsongeschiktheidsverzekering te ontvangen. Alleen degenen die voor 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden in de zin van de WAZ, kunnen na afloop van het wachtjaar nog ik aanmerking komen voor een WAZ-uitkering. Personen die na 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden zijn aangewezen op private verzekeringen voor een inkomensdervingsverzekering bij arbeidsongeschiktheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 zonder stemming aangenomen. PvdA, SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend. Tijdens de plenaire behandeling heeft de minister op verzoek van alle woordvoerders de toezegging gedaan de ingangsdatum van het wetsvoorstel uit te stellen tot 1 augustus 2004. Hierdoor wordt een optimale voorlichting over de afschaffing van de WAZ en de mogelijkheden tot een andere wijze van verzekering mogelijk.

De wet is opgenomen in Staatsblad 324 van 13 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 357 van 20 juli 2004.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2006 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verenigbaarheid van de WIA met het ILO- verdrag nr.121 uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2004

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdeel L, met betrekking tot de artikelen 76 en 77 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen terugwerkt tot en met 1 januari 2004. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Documenten