29.382

Opzegging ILO-verdrag nr. 118Dit wetsvoorstel zorgt voor de opzegging van verdrag nr. 118 betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen ten aanzien van de toelating tot de verzekering en het recht op uitkering en medische verstrekkingen.

De Nederlandse wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voldoet aan de algemene verplichting van verdrag nr. 118 om onderdanen van verdragspartijen op gelijke voet te behandelen met eigen onderdanen. Aan de exportverplichting van artikel 5 van het verdrag kan Nederland echter niet (meer) voldoen, omdat sinds de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (25.757) op 1 januari 2000 aan het recht op een socialeverzekeringsuitkering de voorwaarde is verbonden dat de uitkeringsgerechtigde in Nederland woont of hier langer dan drie maanden verblijft. Op deze exportbeperking wordt een uitzondering gemaakt als een verdrag hierin voorziet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 met aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De plenaire behandeling vond plaats op 30 november 2004. De Eerste kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de SP en de PvdA-leden mw. Meindertsma, Van Thijn en Van Driel stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 715 van 29 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

24 december 2003

titel

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (Verdrag Nr. 118 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenveertigste zitting; Trb. 1962, 122 en Trb. 1964, 23)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten