28.981

Initiatiefvoorstel-Depla en Varela Vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsenDit initiatiefvoorstel van de leden Depla (PvdA) en Varela (LPF) beoogt een overbodige regel uit de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) te schrappen. Daardoor zijn gesloten pensioenfondsen (waar geen werkgever en werknemers meer zijn die eventuele tekorten kunnen bijleggen door een bijdrage van de werkgever of door een hogere werknemerspremie) niet meer automatisch verplicht zich te herverzekeren tegen een eventueel tekort.

Als de dekking voldoende is en de kwaliteit van het bestuur adequaat, is het overbodig dat gesloten fondsen zich herverzekeren en daardoor onnodige kosten maken. Het toezicht komt te liggen bij de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2003

titel

Voorstel van wet van de leden Depla en Varela tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten