Dit wetsvoorstel vervangt de Wet ambulancevervoer (WAV) en stelt nieuwe regels vast voor een professionele organisatie van de ambulancezorg.

Met dit voorstel ontstaat één aanspreekpunt voor het aanbod van ambulancezorg in de Regio, namelijk de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De RAV's zijn op basis van een ministeriële vergunning verantwoordelijk voor het leveren van ambulancezorg per regio.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 april 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2008 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling werd de Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over het overnemen van personeel van oude vergunninghouders (EK 29.835, R) ingediend. De motie is op 9 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2004

titel

Wet ambulancezorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

Met de nieuwe besturingssystematiek wordt het volgende bereikt:

De doelmatigheid wordt vergroot:

  • door de introductie van een landelijk referentiekader voor een spreidingsplan komen ambulancestandplaatsen daar waar ze echt ook nodig zijn, dus ook op het grensgebied tussen provincies;
  • in plaats van vergunningverlening per ambulancedienst, wordt er een vergunning aan één rechtspersoon per regio verleend. De vergunning geldt voor onbepaalde tijd.

Publieke waarborg/maatstafconcurrentie:

  • Het is de minister die de vergunning verleent, intrekt of daaraan beperkingen of voorschriften kan verbinden;
  • Het bestuur van de geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR) heeft een adviserende stem bij de vaststelling door de minister van het programma van eisen alsook bij de vergunningverlening door de minister;
  • De Kwaliteitswet zorginstellingen is van toepassing op de RAV;
  • Verzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht om voldoende kwalitatief verantwoorde ambulancezorg in te kopen.
  • De ambulanceaanbieders worden in een doorlopend proces met elkaar vergeleken op de prestaties van het zorgaanbod en de prijsstelling;
  • Voor de minst presterende ambulanceaanbieders kan dat betekenen dat zij wel voldoen aan het programma van eisen, maar veel minder presteren dan de andere aanbieders;
  • Aanscherping van het programma van eisen op basis van de maatstafconcurrentie zorgt ervoor dat ook deze zorgaanbieders geprikkeld blijven om voor hun cliënten de beste prijs/kwaliteitsverhouding te leveren.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten